www.diplomlandespfleger.de trees and shrubs

Sorbus x thuringiaca Fastigiata Sorbus x thuringiaca "Fastigiata" 

(Family: Rosaceae)

Common name: Columnar oakleaf mountain ash

Leaf of Sorbus x thuringiaca Fastigiata